ANBI & Donaties/Donations

Wordt ook donateur van ProJazz! (English below)

ProJazz is een zgn.  “ANBI-instelling” . Dit houdt in, dat het voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren erg aantrekkelijk wordt een schenking te doen. Op grond van de nieuwe Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen namelijk fiscaal aanzienlijk gunstiger geworden.

 1. Vennootschapsbelasting
  In het kader van de nieuwe geefwet is een gift van bijvoorbeeld € 1.000 voor € 1.500 van de winst aftrekbaar. Voor giften aan culturele (ANBI) instellingen geldt namelijk vanaf 2012 een multiplier van 1,5. Dat betekent dat u uw gift met anderhalf mag vermenigvuldigen in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2012. Een gift van € 1.000 wordt zo een € 1.500 aftrekpost!Voor de giftenaftrek geldt geen drempel. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 liefst 50 % van de fiscale winst bedragen. Voor de vennootschapsbelasting geldt een maximum van € 5.000 per jaar voor toepassing van de multiplier van 1,5.
 2. Inkomstenbelasting
  In het kader van de nieuwe geefwet is uw gift van bijvoorbeeld € 1.000 voor € 1.250 aftrekbaar van uw drempelinkomen. Voor giften aan culturele (ANBI) instellingen met een ANBI-verklaring geldt namelijk vanaf 2012 een multiplier van 1,25. Dat betekent dat u uw gift met 1,25 mag vermenigvuldigen in uw aangifte inkomstenbelasting over 2012. Een gift van € 1.000 wordt zo een € 1.250 aftrekpost!Het maximum bedrag waarover deze extra aftrek mag worden toegepast is € 5.000. Bij eenmalige giften is er een drempel wat betreft de hoogte van de aftrekpost, bij periodieke giften niet. Dit werkt als volgt:
  Bij periodieke giften (jaarlijkse gift gedurende 5 jaar) geldt geen drempel.Een rekenvoorbeeld:
  U schenkt in 2012 € 1.000,-
  Uw aftrekpost in 2012 € 1.250,-
  Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
  U betaalt in feite € 350,-Bij eenmalige giften is er wel een drempel: 1% van uw verzamelinkomen.

Doelstelling

ProJazz zet zich in voor een gezond en levendig jazzmuziek klimaat in den Haag.

Organisatie

De organisatie heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een toonaangevend podium voor jazz en aanverwante stijlen in Den Haag. ProJazz kiest niet voor een eigen podium en werkt vanaf de start in 2011 intensief samen met podia en partners verspreid door de stad. ProJazz ziet de stad als één podium. Met jaarlijks meer dan dertig concerten is ProJazz het grootste jazzpodium van den Haag.

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Voor het beloningsbeleid van de betaalde teamleden wordt de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als referentie gebruikt.

ANBI gegevens

RSIN 850808728

KvK 53247469

E-mail info@projazz.nl

Boekhorststraat 191
2512 CP Den Haag

///////////

Become a contributor for Projazz!

ProJazz is a so-called “ANBI-Institution”. This means it is very attractive to make a donation for companies, foundations, unions and citizans. On basis of the new Donation Law donations to cultural institutions have become considerably more favorable from a tax point of view.

Corporation taxes

In the context of the new Donation Law a donation of for example € 1000 is deductable for € 1500 of the profit. From 2012, a multiplier of 1.5 applies to donations to cultural (ANBI) institutions. This means you can multiply your donation with 1,5 in your corporation declaration in 2012.
€ 1000 donation becomes a € 1500 deduction! There is no threshold for the donation deduction. From 2012, the total of deductible donations by a company may amount to no less than 50% of the taxable profit. For corporation tax, a maximum of € 5,000 per year applies for application of the multiplier of 1.5.

Income taxes

In the context of the new Donation Law makes your donation of for example € 1000 deductable for € 1250 from your threshold income. From 2012, a multiplier of 1.25 applies to donations to cultural (ANBI) institutions. This means you can multiply your donation with 1,25 in your corporation declaration. € 1000 donation becomes a
€ 1250 deduction! The maximum amount over which this additional deduction may be applied is € 5000. There is a threshold with regard to the amount of the deductible item for one-off gifts, but not for regular gifts. This works as follows:
There is no threshold for periodic donations (annual donation for 5 years.

A calculation example:
You donate € 1000,- in 2012
Your deductible item in 2012 € 1250,-
Tax refund at 52% rate € 650,-
You actually pay € 350,-. There is a threshold for one-off donations: 1% of your aggregate income.

ProJazz goal:

ProJazz is committed to a healthy and lively jazz music climate in The Hague.

Organization

Over the past 10 years, the organization has developed into a leading stage for jazz and related styles in The Hague. ProJazz does not opt ​​for its own stage and has been working intensively with stages and partners throughout the city from the start in 2011. ProJazz sees the city as one stage. With more than thirty concerts a year, ProJazz is the largest jazz stage in The Hague.

Remuneration policy

The board of the foundation works unpaid and does not receive any compensation or attendance money. The Collective Labor Agreement for Dutch Music Venues and Festivals is used as a reference for the remuneration policy of the paid team members.

ANBI data

RSIN 850808728

KvK 53247469

E-mail info@projazz.nl

Boekhorststraat 191
2512 CP Den Haag